kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Realizatorzy i finansowanie

Projekt „Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat” jest realizowany przez partnerstwo dwóch organizacji pozarządowych: Federacji Inicjatyw Oświatowych pełniącej funkcję lidera i Fundacji Civis Polonus – partnera. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego  2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Adresaci i cele

Projekt obejmie działaniami 480 uczniów oraz 38 nauczycieli i dyrektorów wiejskich szkół podstawowych z gminy Czosnów (powiat nowodworski, woj. mazowieckie).

Celem projektu jest rozwinięcie u uczniów wybranych kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, społeczno-obywatelskich, informatycznych i umiejętności uczenia się oraz postaw i umiejętności ważnych na rynku pracy: współpracy, innowacyjności, kreatywności, przedsiębiorczości.

Działania edukacyjne są skierowane  zarówno do uczniów klas 1-3, jak i klas 4-6. Każdy uczeń uczestniczący w projekcie weźmie udział w ciągu trzech semestrów w 10 projektach edukacyjnych: 5 matematyczno-przyrodniczych i 5 społeczno-obywatelskich. Projekty będą realizowane w połowie podczas zajęć lekcyjnych, a w połowie po lekcjach. Uczniowska umiejętność uczenia się jest wspierana poprzez systematyczne stosowanie oceniania kształtującego.

Zasięg

Projekt ma na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów sześciu szkół podstawowych z Gminy Czosnów: z Kazunia Polskiego, z Kazunia Nowego, z Kaliszek, z Małocic, z Łomny i z Sowiej Woli (powiat nowodworski, województwo mazowieckie).

Czas

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2017 r. i potrwa do końca czerwca 2018 r. Działania w szkołach są prowadzone od marca 2017 r. do czerwca 2018 r., również w czasie wakacji w 2017 roku i ferii zimowych w 2018 roku.

Działania

Ważnym elementem projektu jest wsparcie rozwoju profesjonalnych kompetencji nauczycieli, potrzebnych do takiej pracy z uczniami. Służą temu szkolenia: wstępne, dwa szkolenia doskonalące i końcowe szkolenie planistyczne. Prowadzone są również e-learning i konsultacje za pomocą platformy e-learningowej Moodle. Nauczyciele otrzymali  pakiety scenariuszy projektów edukacyjnych wypracowanych w trakcie projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, opracują też własne scenariusze, które wzbogacą materiały metodyczne dla wiejskich szkół podstawowych.

Szkoły są wyposażane w zestawy pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektów oraz sprzęt cyfrowy: laptopy, rzutniki, kamery, aparaty fotograficzne i dyktafony. Uczniowie będą też mieli okazję w mniej formalny sposób rozwijać kompetencje kluczowe i umiejętności ważne na rynku pracy – podczas półkolonii pt. Warsztaty Rozwoju Kompetencji  - latem 2017 r. o tematyce matematyczno-przyrodniczej, a zimą 2018 r. – społeczno-obywatelskiej.

Zależy nam, aby nauczyciele współpracowali ze sobą w trakcie i po zakończeniu projektu, dlatego w każdym semestrze odbywają się spotkania sieciujące, a codzienny kontakt zapewnia platforma Moodle. Dyrektorzy szkół odbędą dwie wizyty studyjne do wiejskich szkół z powodzeniem stosujących metodę projektu edukacyjnego na co dzień.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie  opracują też własne scenariusze, które wzbogacą materiały metodyczne dla wiejskich szkół podstawowych i zostaną wykorzystane do realizacji w szkołach podobnych projektów.

Geneza

W realizacji projektu korzystamy z dorobku i doświadczeń projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (POKL 3.3.4, 2009-2013) w rozwijaniu uczniowskich kompetencji: informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, społeczno-obywatelskich i umiejętności uczenia się.  Oferowany szkołom pakiet materiałów metodycznych był sprawdzany przez 3 lata w 119 małych wiejskich szkołach podstawowych z całej Polski i zrecenzowany przez ekspertów – naukowców pedagogów. Efekty takiej pracy zostały zbadane w podłużnych 3-letnich badaniach kompetencji uczniów, prowadzonych przez Instytut Badania Kompetencji z Wałbrzycha. Wyniki wykazały skuteczność podejmowanych działań - zostały przedstawione w Raporcie.

Planowane efekty

  1. Podniesienie w okresie od 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r. u 38 nauczycieli z 6 szkół podstawowych z terenu gminy Czosnów umiejętności i kompetencji zawodowych koniecznych do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, społeczno-obywatelskich, uczenia się oraz kształtowania podstawowych umiejętności ważnych na rynku pracy: kreatywności i innowacyjności, przedsiębiorczości i pracy zespołowej, poprzez 84 godziny szkoleń doskonalących dla każdego nauczyciela
  2. Podniesienie w okresie od 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r. u 480 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu gminy Czosnów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, poprzez udział w realizacji 10 projektów edukacyjnych (każdy uczeń: kl. 1-3 udział w 160 godz. zajęć, kl. 4-6 - udział w 200 godzinach zajęć) oraz letnich i zimowych Warsztatach Rozwoju Kompetencji kluczowych (60 godzin)
  3. Zbudowanie i moderowanie w okresie od 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r. sieci współpracy i samokształcenia 38 nauczycieli z 6 szkół podstawowych z terenu gminy Czosnów poprzez narzędzia internetowe i spotkania sieciujące (72 godziny).
  4. Podniesienie w okresie od 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r. umiejętności zawodowych u 38 nauczycieli z 6 szkół podstawowych z terenu gminy Czosnów poprzez wykorzystanie narzędzi, metod i form pracy wypracowanych w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" tj. 57 scenariuszy projektów edukacyjnych rozwijających wybrane kompetencje kluczowe i umiejętności, oraz opracowanie nowych narzędzi (2 scenariusze projektów rozwijających innowacyjność i kreatywność w kontekście rynku pracy i 30 scenariuszy lekcji rozwijających wybrane kompetencje kluczowe i podstawowe umiejętności, autorstwa nauczycieli).
  5. Wyposażenie w okresie od 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r. w sprzęt TIK pracowni do prowadzenia zajęć w trakcie realizacji projektów edukacyjnych (w każdej szkole: 2 laptopy, rzutnik, kamera, aparat fotograficzny, dyktafony) w 6 szkołach podstawowych z terenu gminy Czosnów.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 954 200 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich - 894 200 zł

 

Do góry Wstecz