kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 
Aleksandra Gołębiewska - foto

Aleksandra Gołębiewska

W projekcie pełni funkcję specjalisty ds. monitoringu szkół w województwie wielkopolskim, jest współautorką scenariuszy projektów matematyczno-przyrodniczych, moderuje forum dyskusyjne dla dyrektorów szkół, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji.

 

Od 40 lat związana z oświatą. Ukończyła biologię w UAM w Poznaniu, pracowała na wszystkich stanowiskach: od nauczyciela poprzez doradcę metodycznego do dyrektora i wizytatora. W latach 1996-2007 była dyrektorką Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Aktywna uczestniczka procesu transformacji oświaty.

 
Beata Kossakowska - foto

Beata Kossakowska

W projekcie jest redaktorką metodyczną scenariuszy projektów matematyczno-przyrodniczych, moderuje forum dla prowadzących te projekty nauczycieli, prowadzi warsztaty na seminariach i konferencjach metodycznych. Pełni rolę konsultanta ds. oceniania kształtującego, konsultuje także narzędzia stosowane w badaniach zewnętrznych, aby trafnie sprawdzały rozwój kompetencji uczenia się.

 

Jest nauczycielem konsultantem z doświadczeniem pracy w wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli w Łomży i w Warszawie. Pracowała także w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Brała udział w ogólnopolskim programie "Ocenianie w nowej szkole" i w programie pilotażowym "Ocenianie kształtujące" prowadzonym przez CODN i CEO na zlecenie MEN. Pełniła w nim rolę koordynatora ewaluacji. Jest autorką i redaktorką licznych materiałów metodycznych i pomocniczych dla nauczycieli matematyki. Obecnie koordynuje realizację projektu systemowego realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 
Jolanta Czereśniowska - foto

Jolanta Czereśniowska

W projekcie jest specjalistą ds. monitoringu szkół w województwie wielkopolskim i współautorką scenariuszy projektów edukacyjnych matematyczno-przyrodniczych, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych.

 

Dyrektorka szkoły podstawowej w Poznaniu. Jest nauczycielką nauczania początkowego z wieloletnim stażem i logopedą. W latach 2004-2009 była doradcą metodycznym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Autorka książki "Piszę bezbłędnie. Gry i zabawy ortograficzne dla uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkoły podstawowej" i artykułów w czasopismach edukacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu metodyki nauczania początkowego i wychowania. Jest ekspertem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

 
Bogusława Malinowska-Rutkowska - foto

Bogusława Malinowska-Rutkowska

W projekcie pełni funkcję specjalisty ds. monitoringu szkół z województwa opolskiego, jest współautorką scenariuszy projektów matematyczno-przyrodniczych, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych.

 

Absolwentka pedagogiki opiekuńczej w WSP w Opolu, ukończyła studia podyplomowe z logopedii, nauczania początkowego i kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Edukator kadry kierowniczej oświaty programów: TERM-IAE, "Nowa Szkoła" i "Lider edukacji elementarnej", ekspert komisji ds. awansu zawodowego. Obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant ds. organizacji i zarządzania w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu - prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty. Uczestniczyła w wielu programach edukacyjnych: "Szkoła Marzeń" (jako koordynatorka regionalna i konsultantka merytoryczna), "Systemy zapewniania jakości pracy szkoły", "Szkoła z klasą", "Ocenianie kształtujące" (jako koordynatorka regionalna).

 
Henryk Sienkiewicz - foto

Henryk Sienkiewicz

W projekcie pełni funkcję specjalisty ds. monitoringu szkół w województwie warmińsko-mazurskim, jest współautorem scenariuszy projektów matematyczno-przyrodniczych, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych.

 

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy nauczyciela i dyrektora małych, wiejskich szkół, w przeszłości doradca metodyczny nauczycieli matematyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Suwałkach. Od 2000 r. nauczyciel konsultant matematyki w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, wspiera nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów poprzez organizowanie dla nich szkoleń, warsztatów, konferencji i konsultacji indywidualnych. Przez 10 lat związany z projektem "Matematyka 2001" jako współautor podręczników, zeszytów ćwiczeń, poradników dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Aktywnie działała w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki, prowadząc między innymi warsztaty podczas dorocznych krajowych konferencji.

 
Ewa Taszarek - foto

Ewa Taszarek

W projekcie pełni funkcję specjalisty ds. monitoringu szkół w województwie zachodniopomorskim, prowadzi zajęcia warsztatowe podczas seminariów i konferencji, jest współautorką scenariuszy projektów rozwijających kompetencje społeczno-obywatelskie.

 

Prowadzi centrum psychoedukacji. Jest nauczycielem, pedagogiem, mediatorem, pracuje jako terapeuta uzależnień, prowadzi kolejne edycje Treningu Zastępowania Agresji dla osób wychodzących z bezdomności. Realizowała między innymi programy: "Szkoła bez przemocy", "Wolontariat studencki", "Szkoła marzeń". Jest autorką opracowań: "Basń i metafora - Atelier aktywności" i - w ramach programu "WoS - nieWiedza o Społeczeństwie" - "Aktywizacja liderów i społeczności klasowych - wykorzystanie gier i ćwiczeń w edukacji społecznej i politycznej" oraz "Praca metodą projektu". Ma certyfikaty trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowychi stowarzyszenia "Klanza".

 
Elżbieta Michalak - foto

Elżbieta Michalak

W projekcie pełni funkcję specjalisty ds. monitoringu szkół w województwie mazowieckim, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych, jest współautorką scenariuszy projektów społeczno-obywatelskich.

 

Absolwentka pedagogiki na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie: nauczania początkowego w WSP w Częstochowie i kształcenia zintegrowanego na UW. Była nauczycielką i doradczynią metodyczną, obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jest ekspertką komisji w systemie awansu zawodowego nauczycieli, rzeczoznawcą podręczników szkolnych dla I etapu edukacyjnego, edukatorką. Uczestniczyła w wielu programach edukacyjnych: jako trener w programie "Klucz do uczenia się", jako wojewódzki koordynator w programie MEN "Edukacja skuteczna przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury", jako koordynator rejonowy w projektach "Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół" i "Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych".

 
Anna Jurewicz - foto

Anna Jurewicz

W projekcie jest współautorką scenariuszy projektów społeczno-obywatelskich, specjalistą ds. monitoringu szkół w województwie kujawsko-pomorskim, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych.

 

Absolwentka polonistyki, nauczycielka dyplomowana, ekspertka MEN. Mistrz Praktyk NLP – Certyfikat Polskiego Instytutu NLP, edukatorka m.in. programów "Nowa Szkoła" i "Ekspert", specjalistka z zakresu zarządzania i pomocy psychologicznej. Autorka programów, materiałów edukacyjnych i realizatorka licznych kursów i warsztatów dla nauczycieli, m.in. na temat aktywizujących metod nauczania, rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji, pracy z grupą, stylów uczenia się, kształtowania umiejętności uczenia się, pracy wychowawczej nauczyciela, motywacji, oceniania kształtującego.

 
Wojciech Papaj - foto

Wojciech Papaj

W projekcie jest współautorem scenariuszy projektów edukacyjnych w zakresie kompetencji społeczno-obywatelskich, prowadzi warsztaty dla nauczycieli podczas seminariów i konferencji.

 

Nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich, doradca metodyczny, a od 2001 r. konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu. Uczestnik realizowanego przez CODN (we współpracy z CEO) programu pilotażowego "Ocenianie kształtujące", pełnił funkcję koordynatora regionalnego dla szkół w Zakopanem. Autor programów i scenariuszy licznych szkoleń dla nauczycieli, w tym dotyczących oceniania kształtującego, metody projektu i nowych technologii w dydaktyce.

 
Anna Dereń - foto

Anna Dereń

W projekcie pełni funkcję specjalisty ds. monitoringu szkół w województwie pomorskim, jest współautorką scenariuszy społeczno-obywatelskich, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych.

 

Dyrektorka Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, pedagog, realizatorka wielu projektów artystycznych, społeczno-obywatelskich, patriotycznych, teatralnych, happeningów edukacyjnych, społecznych, autorka w module społeczno-obywatelskim. Prowadziła autorską szkołę na malborskim zamku, która pracowała wyłącznie metodą projektów.

 
Lidia Pasich - foto

Lidia Pasich

W projekcie jest współautorką scenariuszy projektów społeczno-obywatelskich, prowadzi forum dyskusyjne dotyczące oceniania kształtującego i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli podczas seminariów i konferencji.

 

Absolwentka polonistyki UJ, nauczyciel konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, doświadczona edukatorka. Współautorka podręczników kształcenia literackiego dla szkół podstawowych i publikacji metodycznych i psychologicznych dla nauczycieli. Inicjatorka działań związanych ze wspieraniem i rozwijaniem uzdolnień w województwie świętokrzyskim (projekt "Taki jak Mozart", certyfikat "Szkoła Pięknych Umysłów", projekt "Tydzień Kultury Języka"). Promotorka w zakresie oceniania kształtującego, współpracuje ściśle z wiodącymi placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą w promowaniu nowatorskich idei dydaktycznych.

 
Małgorzata Suwaj - foto

Małgorzata Suwaj

W projekcie pełni funkcję specjalisty ds. monitoringu dla szkól w województwie dolnośląskim, jest współautorką scenariuszy społeczno-obywatelskich, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych.

 

Fundatorka i członkini Zarządu Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA. Od roku 1996 trener umiejętności miękkich potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem kompetencji (Thamis Valley University). W latach 1997-2009 prezeska Stowarzyszenia Pro Publico Bono i autorka programu warsztatów edukacyjnych, koncepcji wypoczynku i ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Realizowała programy społecznej i przedsiębiorczej edukacji, wsparte m.in. przez PARP, FISE, MEN, MPiPS, gminę Wrocław. Od 2009 r. asesor projektów POKL w obszarze zatrudnienia i edukacji. Obecnie rozwija działalność szkoleniową w ramach Fundacji Centrum Edukacji.

 
Janina Ziętek - foto

Janina Ziętek

W projekcie pełni funkcję specjalistki ds. monitoringu szkół województwa mazowieckiego.

 

Absolwentka filologii polskiej, nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej, wydawnictw i promocji w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu. Nauczycielka dyplomowana, moderatorka Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Jest redaktorką naczelną Mazowieckiego Kwartalnika Edukacyjnego "Meritum", ekspertką ds. awansu zawodowego nauczycieli, autorką programów szkoleń w zakresie budowania jakości pracy szkoły i działań promocyjnych oraz kreowania wizerunku.

 
Aleksander Suhak - foto

Aleksander Suhak

W projekcie jest współautorem projektów społeczno-obywatelskich i prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych.

 

Nauczyciel konsultant w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Jako trener i edukator zajmuje się szeroko rozumianą edukacją obywatelską, międzykulturową, wiedzą o Holocauście, a także zarządzaniem i pracą zespołową. Jest autorem i realizatorem wielu projektów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców (szkoły, samorządy lokalne, NGO, firmy), dotyczących m. in. tworzenia programów wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, polityki oświatowej samorządu terytorialnego, szkolnictwa zawodowego, rozwoju oświaty w gminie. Współpracując ze Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa BORUSSIA z Olsztyna przygotował i prowadził wiele warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej. Autor publikacji o tematyce historycznej i edukacyjnej, uczestnik wielu krajowych i zagranicznych programów edukacyjnych.

 
Barbara Benyskiewicz - foto

Barbara Benyskiewicz

W projekcie jest współautorką scenariuszy projektów społeczno-obywatelskich, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych, pełni funkcję specjalistki ds. monitoringu szkół w województwie lubuskim, moderuje forum dyskusyjne dla nauczycieli prowadzących projekty społeczno-obywatelskie w klasach IV-VI.

 

Jest nauczycielką konsultantką w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, gdzie wspiera nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych. W ostatnich latach zajmuje się projektami, w których pisze wnioski o dofinansowanie, koordynuje działania i szkoli nauczycieli.

 
Maria Furtak - foto

Maria Furtak

W projekcie jest współautorką scenariuszy projektów społeczno-obywatelskich, prowadzi warsztaty podczas seminariów i konferencji metodycznych, pełni funkcję specjalistki ds. monitoringu szkół w województwie lubuskim, moderuje forum dyskusyjne dla nauczycieli, prowadzących projekty społeczno-obywatelskie w klasach I-III.

 

Jest nauczycielką konsultantką w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, gdzie wspiera nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych. W ostatnich latach zajmuje się projektami, w których pisze wnioski o dofinansowanie, koordynuje działania i szkoli nauczycieli.

 

Do góry Wstecz